.: Innowacje pedagogiczne w naszej szkole :.Autorzy:
Katarzyna Soboń – absolwentka AWF Wrocław, 10 letni staż pracy, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnościami aerobik i narciarstwo alpejskie;

Wioletta Szkudlarek - absolwentka Politechniki Opolskiej WWFiF ze specjalnością z fizjoterapii, ukończyła kurs oligofrenopedagogiki.
Rodzaj innowacji:
Programowa
 • modernizuje lekcje wf, wprowadzając do ćwiczeń elementy kształcące sylwetkę i stawiające większy nacisk na podnoszenie wiedzy i świadomości uczniów odnośnie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na postawę ciała (wprowadzenie technik relaksacyjnych)

 • modernizuje inne lekcje wprowadzając elementy (przerywniki) aktywizujące mięśnie posturalne i odprężające organizm

 • modernizuje pozalekcyjne zajęcia ruchowe i organizacje czasu wolnego wprowadzając imprezy z zakresu rekreacji ruchowej, turystyki promujące aktywny wypoczynek.
  Organizacyjna

 • prowadzenie zajęć zostanie zmodyfikowane – wprowadzane będą nowe techniki kontroli i samokontroli postawy ciała, relaksacji i poziomu aktywności ruchowej.
  Metodyczna

 • uzupełnienie wszystkich lekcji o elementy relaksacji i odprężenia ułatwiające zapamiętywanie i uczące redukcji stresu.

  Zakres innowacji:

 • Innowacją zostaną objęte stopniowo wszystkie klasy szkoły. Realizacja innowacji w roku 2008/2009 rozpocznie się w klasach pierwszych LO i sukcesywnie, co rok będzie rozszerzana na kolejne klasy, aż obejmie wszystkie klasy szkoły.

 • Innowacją głównie objęte są zajęcia ruchowe wf. Dodatkowo elementy programu (w postaci krótkich przerywników w lekcji poprawiających postawę i odciążających mięśnie oraz wprowadzających elementy relaksacji) będą wprowadzane na wszystkie zajęcia edukacyjne.

 • Czas trwania innowacji: od września 2008r. do czerwca 2012r.

  Przyczyny wprowadzenia innowacji:

       Kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa mimo symptomów poprawy nadal nie jest zadawalająca. Lekarze, fizjoterapeuci i naukowcy już od dawna biją na alarm, gdyż pojawiające się u dzieci w wieku rozwojowym wady postawy nie znikną same, natomiast w późniejszym wieku zazwyczaj stają się przyczyną problemów bólowych kręgosłupa i innych stawów. A przecież ogólnie wiadomo, że prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny populacji w wieku rozwojowym stanowi o potencjale zdrowotnym, a w konsekwencji też ekonomicznym każdego społeczeństwa.
       Z danych dotyczących stanu zdrowia populacji w wieku rozwojowym przeprowadzonych w ramach badań bilansowych wynika, że w ostatniej dekadzie XX wieku zaburzenia statyki ciała i uszkodzenia narządu ruchu występowały u 40% sześciolatków. Najczęściej występującym problemem zdrowotnym okazały się wady postawy, w praktyce oznacza to że co drugie – trzecie dziecko wymaga specjalistycznej opieki działań profilaktyczni-leczniczych. Tak częste pojawianie się wad postawy u dzieci stanowi niezwykle trudny problem zdrowotny z konsekwencjami w życiu dorosłym. Przyczyny takiego stanu w głównej mierze upatruje się w zmniejszającej się aktywności fizycznej. Rozwój komputeryzacji, zwiększenie oferty programów telewizyjnych, rozwój motoryzacji i wprowadzenie w życiu wielu innych udogodnień sprawia, że człowiek staje się coraz bardziej wygodny i ogranicza swoją aktywność do minimum. Stan ten nie sprzyja rozwojowi, coraz częściej dzieci mają nieprawidłowości w postawie ciała i uskarżają się na różne dolegliwości bólowe, dorośli zapadają na choroby, zwane z powodu częstości ich występowania cywilizacyjnymi, natomiast wykorzystując obecne warunki, możemy wpłynąć na świadomość ucznia podnosząc jego wiedzę na temat prawidłowego funkcjonowania organizmu i sukcesywnie wyrabiać u niego prawidłowe nawyki siedzenia i pracy w szkole i w domu. Prawidłowa postawa zależy od dobrze funkcjonujących układów m.in. mięsiwo – więzadłowego, a ten rozwija się podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych.
       Badania wykazują również małe rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym, poziom tej aktywności nie jest wystarczający dla potrzeb rosnącego organizmu i nie wyrównuje niekorzystnych czynników środowiska oraz sprzyjających nadwadze i otyłości. Znaczną role powinni w tym zadaniu odgrywać rodzice, których pomoc wspierająca działania szkoły w obecnych czasach jest niezbędna. Badania wykazują, że zachowania prozdrowotne, w tym aktywności fizyczna dzieci zależy od podobnych zachować ich rodziców, nadal jeszcze znaczny odsetek rodziców (57%) nie uczestniczy w ogóle lub uczestniczy sporadycznie we wspólnych zabawach ruchowych dzieckiem.
        Badania prowadzone na świecie wykazały, że osoby uczące się pod przymusem osiągają słabsze wyniki. Obecnie brakuje naturalnej przeciw wagi dla szkoły – efekt coraz więcej dzieci cierpi na stres szkolny, ma trudności w nauce, skarży się na dolegliwości psychosomatyczne. Dlatego konieczne jest zmodyfikowanie obecnego sposobu postępowania, który przede wszystkim przygotowałby od najmłodszych lat do radzenia sobie z trudna sytuacja. Wplecenie elementów relaksacji, rozluźnienia we wszystkie zajęcia edukacyjne umożliwi nie tylko naukę rozładowanie i zmniejszanie napięcia, ale również dotarcie do zamkniętych rezerw umysłu.

  Na czym polega nowatorstwo opracowania?
 • Podniesieniu wiedzy i świadomości młodzieży dotyczącej kształtowania się postawy ciała, najczęściej występujących defektów oraz sposobów korekcji.

 • Zwiększeniu zainteresowania uczniów swoją sylwetka oraz sprawnością ruchową poprzez wprowadzenie „dzienniczków samooceny”.

 • Modyfikacji wszystkich lekcji wf uwzględniającej elementy kształcące prawidłową sylwetki zwiększającej nacisk na wszechstronną aktywność ruchową, rekreacje i turystykę oraz relaksację.

 • Systematycznym organizowaniu imprez rekreacyjno – turystycznych adresowanych do uczniów. W szkole organizowane są imprezy: mistrzostwa szkoły w mini piłce siatkowej, mini piłce nożnej, tenisie stołowym, festyn sportowy z okazji dnia dziecka. Prowadzone są również zajęcia z pływania w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Do rozkładów materiału zostały wprowadzone zmiany, w wyniku realizuje się większą ilość godzin z gier rekreacyjnych. Położono również wiekszy nacisk na elementy relaksacyjne. W przyszłości planujemy organizację; mistrzostw Opola o puchar dyrektora ZSTiO w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych, wycieczek rowerowych, wycieczek narciarskich, całej szkoły (nauczanie doskonalenie jazy na nartach), turystyki pieszej i innych.

 • Wprowadzeniu do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nowych form aktywności ruchowej i relaksacyjnej.

 • W ramach współpracy z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej przeprowadzaniu systematycznej diagnostyki sylwetki i aktywności fizycznej metodami pośrednimi i bezpośrednimi.

 • Systematycznym podnoszeniu świadomości i wiedzy rodziców poprzez informowanie o założeniach i postępach w realizacji programu na stronie internetowej.

 • Przewidywane efekty i korzyści wdrożenia innowacji:
 • Poprzez rozbudzenia zainteresowania młodzieży własnym zdrowiem i postawą ciała podnoszenie wiedzy i świadomości młodzieży dotyczącej postawy ciała i zdrowotnych walorów aktywności fizycznej.

 • Nabycie podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie i prawidłową postawę ciała – poznanie własnej sylwetki – dostrzegania odchyleń od prawidłowej postawy, wyrobienie prawidłowego chodu.

 • Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu – uaktywnienie układów: narządu ruchu, krążeniowego i oddechowego.

 • Wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby aktywnego wypoczynku.

 • Włączenie do ścisłej współpracy ze szkołą, rodzicami i uczniami przedstawicieli służby zdrowia (pielęgniarki, lekarzy, rehabilitantów) – prowadzących prelekcje dotyczące profilaktyki wad postawy oraz promocji zdrowia w tym aktywności fizycznej.